Information om kameraövervakning

Personuppgiftsansvarig

The Absolut Company AB (org.nr. 556015-0178) Marieviksgatan 19B, 117 97 Stockholm – Köpmannagatan 29, 296 31 Åhus  

+46 8 744 70 00
tacprivacyboard@pernod-ricard.com

Varför kamerabevakar TAC?

TAC bedriver kamerabevakning för att förhindra stöld och skadegörelse på egendom, tillse effektivt brandskydd och för att skydda sin personal samt besökare från brott och olyckor. Kamerabevakning är även behjälplig bevakningsföretaget vid utredning av allvarliga händelser eller brott. 

Omfattning samt rättslig grund

Kamerabevakning: Kamerabevakning utgör ett stöd i TACs förebyggande arbete mot händelser som utgör hot mot person eller egendom, samt vid stöld och skadegörelse. Inspelat material upptas på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.  

Rättslig grund: Kamerabevakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar: Videomaterial kan lagras vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Syftar till att säkra bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av rättslig skyldighet när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som en del i en polisanmälan eller förundersökning.  

Hur hanteras bildmaterialet och hur länge sparas det? 

Tekniska system och administrativa rutiner för att säkert hantera inspelat material finns på plats. Inspelat material är krypterat och antalet personer som hanterar materialet är begränsat till en liten grupp behörig personal. Uppgifter kan även komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som TAC anlitat för drift av system för kamerabevakning.

Inspelat material sparas som regel i maximalt 10 dagar. Om inspelat material har betydelse för en brottsutredning raderas materialet när utredningen är avslutad och det inte längre är nödvändigt att spara ur ett bevishänseende.   

Ytterligare information

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter TAC lagrar om dig samt mer information om de närmare förutsättningarna för kamerabevakningen. Vill du få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig eller i övrigt utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Du har då möjlighet att begära att få ut det inspelade materialet i den mån det rör dig själv, möjlighet att begära rättelse eller radera uppgifter, samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen. Om det uppfattas som att kamerabevakningen strider mot dataskyddsförordningen kan en anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se deras webbplats imy.se.

Kontaktuppgifter

Frågor eller klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen kopplade till TACs kamerabevakning kan ställas till dataskyddsansvarig: The Absolut Company AB, TAC Privacy Board, 117 97 Stockholm eller per email till tacprivacyboard@pernod-ricard.com.